I Algemene Bepalingen

1. Welkom bij Goods4Ukraine.eu!

Welkom bij www.Goods4Ukraine.eu.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 14 maart 2022 van toepassing op ieder gebruik van de website Goods4Ukraine.eu.nl (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Goods4Ukraine.eu worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Goods4Ukraine.eu aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Goods4Ukraine.eu raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Goods4Ukraine.eu kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Door een Gebruiker kunnen op de Website producten en diensten worden aangeboden of gezocht, zowel gratis als tegen betaling aan Goods4Ukraine.eu (de "aanbieding"). Een aanbieding omvat onder meer de titel en de omschrijving van de aangeboden of gezochte producten of diensten.

3. Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

4. Minderjarigen

De diensten van Goods4Ukraine.eu zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 aanbiedings of 100 hyperlinks naar aanbiedings. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke weblogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een aanbieding plaatsen op de Website ("Aanbieders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Aanbieders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met aanbiedings rust het databankrecht van Goods4Ukraine.eu. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met aanbiedings op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met aanbiedings herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar aanbiedings op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Goods4Ukraine.eu is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Tenzij Goods4Ukraine.eu daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om aanbiedings op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats aanbieding’ knop. Het is niet toegestaan om aanbiedings namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Goods4Ukraine.eu daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners). 6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Goods4Ukraine.eu. Uw reactie op een aanbieding en eventuele vervolgberichten tussen koper en aanbieder worden via de servers van Goods4Ukraine.eu verzonden. Voor het melden van illegale en inbreuk makende aanbiedings, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u contact op te nemen; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Goods4Ukraine.eu kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Goods4Ukraine.eu kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Goods4Ukraine.eu of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van aanbiedings of reacties; en/ofb. Goods4Ukraine.eu kan een of meerdere aanbiedings van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Goods4Ukraine.eu kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Goods4Ukraine.eu binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

8. Beperking aansprakelijkheid Goods4Ukraine.eu

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Goods4Ukraine.eu;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website;

(v) wijzigingen in de diensten van Goods4Ukraine.eu of wijzigingen in of op de Website;

(vi) het handelen door Gebruiker in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Goods4Ukraine.eu heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

Goods4Ukraine.eu kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Goods4Ukraine.eu heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

Antwoorden op vragen van Gebruikers zijn te vinden via onze Help en Info-pagina. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden, neem dan contact op . Mocht u toch een klacht hebben over Goods4Ukraine.eu? . Een Gebruiker kan o.a. een klacht indienen over de vermeende overtreding van Verordening (EU) 2019/1150 (voor zover van toepassing), technische problemen en maatregelen of gedragingen van Goods4Ukraine.eu die aanzienlijke gevolgen voor de Gebruiker hebben. Klachten over een gebrek in de dienstverlening dienen tijdig na ontdekking te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Een Gebruiker die handelt als consument kan zijn klacht tevens indienen via de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.


12. Overige bepalingen

Goods4Ukraine.eu kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Goods4Ukraine.eu zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Goods4Ukraine.eu gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Goods4Ukraine.eu zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Goods4Ukraine.eu (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige aanbiedings) kunnen worden gericht aan Goods4Ukraine.eu B.V., Wibautstraat 224, 1097 DN te Amsterdam. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Goods4Ukraine.eu is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Goods4Ukraine.eu over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen u en Goods4Ukraine.eu vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Goods4Ukraine.eu en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Goods4Ukraine.eu zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een aanbieding op de Website

         

2.1  aanbiedings die door een aanbieder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de onderstaande algemene regels. Wij adviseren u om altijd goed op te letten onder welke regels een aanbieding valt.

2.2 Het opmaken van een aanbieding:

a. In iedere aanbieding voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.b. Elke titel en elke tekst van een aanbieding dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.c. Titels en teksten van aanbiedings mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld. d. Het is niet toegestaan om gratis aanbiedings meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke aanbiedings op de Website online te hebben staan of geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één aanbieding tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke aanbiedings of meerdere aanbiedings voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.

e. Indien een aanbieding voor het einde van de initiële aanbiedingperiode (of een verlenging van de aanbiedingperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke aanbiedingperiode een identieke aanbieding of een aanbieding voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de aanbieding of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).

2.3 aanbieding-inhoud die niet is toegestaan: a. De titel en de tekst van de aanbieding mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. b. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren.c. Een aanbieding mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. d. Het is niet toegestaan een aanbieding te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de groep Diensten en Vakmensen.e. Het is niet toegestaan om foto’s bij een aanbieding te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.f. In gratis aanbiedings mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar aanbiedingwebsites of naar aanbiedings die met name gericht zijn op het verwerken van aanbieding-inkomsten door het genereren van kliks. g. Het is niet toegestaan om aanbiedings te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Klik hier voor een lijst van mogelijk illegale of onrechtmatige producten en diensten. Let op: deze lijst is niet volledig, maar geeft enkel een indicatie. Niet alle handel in de producten of de diensten die op deze lijst staan is verboden, maar kunnen onder omstandigheden wel verboden zijn, bijvoorbeeld bij gebrek aan een vergunning. Producten en diensten die niet op deze lijst staan kunnen onder omstandigheden ook illegaal of onrechtmatig zijn.

Zowel aanbieder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Aanbieders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties. 2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derdena. Het is niet toegestaan om een product in een aanbieding op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

b. In de titel en tekst van de aanbieding mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de aanbieding wordt aangeboden of gevraagd.c. In de titel of de tekst van de aanbieding mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de aanbieding worden aangeboden is niet toegestaan.d. Het product mag alleen in de tekst van de aanbieding met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd. e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de aanbieding op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de aanbieding wordt aangeboden. Aanbieders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Goods4Ukraine.eu. 3. Het plaatsen van een aanbieding3.1. Mijn Goods4Ukraine.eu

Een aanbieder plaatst zijn aanbieding via de knop 'Plaats aanbieding' op de Website. Voordat een aanbieder een aanbieding kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een aanbiedernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van aanbiedings.

3.2. Totstandkoming aanbiedingovereenkomst tussen Goods4Ukraine.eu en aanbieders. Nadat de aanbieder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats aanbieding' een aanbieding aanmaken. Tijdens het aanmaken van de aanbieding kan de aanbieder onder de knop ‘Bekijk aanbieding’ een voorbeeld van de aanbieding zien. De aanbieder kan de aanbieding naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaats aanbieding’ worden geklikt. Hiermee komt de aanbiedingovereenkomst (de "aanbiedingovereenkomst") tussen Goods4Ukraine.eu en de aanbieder bij gratis aanbiedings tot stand. Bij betaalde aanbiedings komt de aanbiedingovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen. b. Goods4Ukraine.eu bewaart alle gegevens van iedere aanbiedingovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de aanbieding. Daarna zullen wij de gegevens van de aanbiedingovereenkomst bewaren zoals is beschreven in onze Privacyverklaring. 3.3. Periode dat een aanbieding op de Website blijft staanaanbiedings waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de aanbieder de aanbieding niet zelf verwijdert.  Voor aanbiedings waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw aanbieding.

Indien het product dat in de aanbieding wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de aanbieding te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de aanbieding wordt aangeboden eindigt de aanbiedingovereenkomst tussen u en Goods4Ukraine.eu, en is Goods4Ukraine.eu haar verplichtingen onder de aanbiedingovereenkomst volledig nagekomen. 3.4. Opvallen

Bij het opmaken van de aanbieding heeft de aanbieder de mogelijkheid om zijn aanbieding te laten 'opvallen', 'omhoog te plaatsen', etc. De regels hiervoor zijn beschreven op de bijbehorende webpagina's.

4. Ontbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een aanbieding kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op aanbiedings die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Goods4Ukraine.eu of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een aanbieding direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht, zodra Goods4Ukraine.eu de aanbiedingovereenkomst is nagekomen.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste aanbieding dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Goods4Ukraine.eu een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Goods4Ukraine.eu geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen aanbiedingperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor aanbiedings in dezelfde categorie, zoals door Goods4Ukraine.eu van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht zal Goods4Ukraine.eu de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen. Klik [hier] voor meer informatie over de uitoefening van het ontbindingsrecht.

6.3. Aanbieders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een aanbieding. 7. Melden van illegale of inbreuk makende aanbiedings aan Goods4Ukraine.eu 7.1. Meldingen van aanbiedings in strijd met de Gebruiksvoorwaarden aanbiedings die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals aanbiedings waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld. b. Misbruik van het Meld aan Goods4Ukraine.eu-systeem wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen. 7.2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten 8. Wij geven geen garanties 8.1. Aanbieders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een aanbieding op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de aanbieding, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Aanbieders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Goods4Ukraine.eu geeft daarover geen garantie. 8.2. Goods4Ukraine.eu kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Aanbieders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen. 9. Vrijwaring dienst aanbiedings en beperking aansprakelijkheid Goods4Ukraine.eu 9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Goods4Ukraine.eu voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een aanbieding,(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en (iv) het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) aanbieding en/of het geleverde product.

9.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Goods4Ukraine.eu zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8. 10. Wijzigingen 10.1. Goods4Ukraine.eu kan de Website of delen daarvan, waaronder de aanbiedingduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de categorieën, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 11.1. Goods4Ukraine.eu kan de aanbieding en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een aanbieding of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van andere Groepsvennootschappen (de hier vermelde ondernemingen kwalificeren als Groepsvennootschappen, websites van derden, in gedrukte media of op televisie. 11.2. Door het plaatsen van een aanbieding verstrek je Goods4Ukraine.eu automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de aanbieding en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of aanbiedingdoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken. 11.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een aanbieding om het hun mogelijk te maken deze en andere aanbiedings te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de aanbieding bevatten. 11.4. De opmaak van aanbiedings kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de aanbiedings toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden. 11.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een aanbieding. Goods4Ukraine.eu heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.